Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     

                                                                                  [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
 
 
     
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
   
  คณะกรรมการ ชุดที่ 42 ไหว้พระพรหม และศาลตายาย
 
นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการ ชุดที่ 42 ไหว้พระพรหม และศาลตายาย บริเวณหน้า ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ ก่อนการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 2

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
    ………………………………………………………………………………………………….  
 
   
  ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ชรสท.
 
นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองประธานฯ 1, รองประธานฯ 2 และเลขานุการ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ชรสท.

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
    ………………………………………………………………………………………………….  
 
        โครงการก้าวสู่ธุรกิจออนไลน์
 
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการให้แก่สหกรณ์สมาชิก หลักสูตร “ก้าวสู่ธุรกิจออนไลน์” ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 สหกรณ์

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
    ………………………………………………………………………………………………….     
        ร่วมโครงการแจกของอุปโภค-บริโภค ให้ประชาชน
 
นางแสงทอง นิลจรัส กรรมการและผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
ได้ร่วมโครงการแจกสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิค-19) กับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2)

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]    
 
    ………………………………………………………………………………………………….     
        สนับสนุนโครงการแจกของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน
 
พันเอก (พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน ประธานกรรมการดำเนินการ และนางอรอนงค์ อระวีพร รองผู้จัดการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้นำน้ำมันพืช จำนวน 10 ลัง ร่วมสนับสนุนโครงการแจกสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค-19)

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]   
 
    ………………………………………………………………………………………………….     
        ประชุมเจ้าหน้าที่ ชรสท.
 
นางแสงทอง นิลจรัส กรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ผู้จัดการ ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อชี้แจงนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]   
 
    ………………………………………………………………………………………………….     
        สนับสนุนเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 
พันเอก (พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
    ………………………………………………………………………………………………….    
        การประชุมหารือร่วมกับ สสพ.2
 
พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน ประธานกรรมการ นางแสงทอง นิลจรัส กรรมการและเลขานุการ และนายสมชาย ทองพันธ์อยู่ กรรมการ ได้ร่วมหารือกับ นายสุวิทย์ น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการงาน ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
    ………………………………………………………………………………………………….    
      ชรสท. ขอเชิญผู้แทนสมาชิกร่วมกันคัดเลือกผู้แทนประเภทร้านสหกรณ์
 
ชรสท. ขอเชิญผู้แทนสมาชิกร่วมกันคัดเลือกผู้แทน
ประเภทร้านสหกรณ์ เพื่อส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.)

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
    ………………………………………………………………………………………………….     
       
เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ร้านสหกรณ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 
เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ร้านสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำกัด และสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ชรสท.

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
    ………………………………………………………………………………………………….    
       
วางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 
นางแสงทอง นิลจรัส กรรมการและเลขานุการ และ นางสุนารี มีทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
    ………………………………………………………………………………………………….    
     
วางพานพุ่มถวายพระบิดาการสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศน์


พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา  เนตินาวิน  ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระบิดาการสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
    ………………………………………………………………………………………………….    
     
มอบกระเช้าปีใหม่ 2563  เลขานุการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา  เนตินาวิน  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางแสงทอง  นิลจรส  กรรมการ/เลขานุการ และนางอรอนงค์ อระวีพร  รองผู้จัดการ  ได้เข้าพบ นายสุรินทร์ วทัญญู  เลขานุการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
    ………………………………………………………………………………………………….   
     
มอบกระเช้าปีใหม่ 2563 ผู้สอบบัญชี ชรสท.
 
พันเอก (พิเศษ) ฉัฐนรา  เนตินาวิน  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางแสงทอง  นิลจรัส  กรรมการ/เลขานุการ  และนางอรอนงค์  อระวีพร  รองผู้จัดการ  ได้นำกระเช้าปีใหม่ 2563 มอบให้แก่ นายวิทยา ขุนต่างตา  ผู้สอบบัญชี ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
    ………………………………………………………………………………………………….   
     
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ผอ.สสพ.2
มอบกระเช้าปีใหม่ 2563 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ นายสุวิช  น้อยอิ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
    ………………………………………………………………………………………………….   
     

ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทไทยเดลมาร์ จำกัด
พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา  เนตินาวิน  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางแสงทอง  นิลจรส  กรรมการ/เลขานุการ และเรือตรี ทรงชัย  เกตุบาง  กรรมการ/เหรัญญิก  ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัทไทยเดลมาร์ จำกัด  กับผู้แทนบริษัท

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
    ………………………………………………………………………………………………….   
       
โครงการเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ครั้งที่  1


ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้กำหนดโครงการเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ครั้งที่ 1  นำโดย นายวันชัย แสงดาว  ประธานกรรมการศึกษา  พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก  ระหว่างวันที่ 11-12  ธันวาคม 2563


....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
    ………………………………………………………………………………………………….    
     
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี
2562


ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 เรียกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์รัชนี แจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์
  


....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
    ………………………………………………………………………………………………….   
   
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2562


พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562  

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
    ………………………………………………………………………………………………….   
   
  ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานกรรมการดำเนินการ

นายวรพนธ์ คงสิวะพิสิฐ ประธานกรรมการดำเนินการ นำคณะผู้บริหารของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด มาร่วมหารือแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ร้านค้า และมอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี กับ พันเอก (พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน  

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
    ………………………………………………………………………………………………….   
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ”

พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ”
 


....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
    ………………………………………………………………………………………………….   
      แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
    ………………………………………………………………………………………………….  
      ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม เคยูโฮม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
    ………………………………………………………………………………………………….   
      มอบขอที่ระลึกเจ้าหน้าที่เกษียณอายุงาน

นายมาโนช  ภู่ระยับ   ผู้จัดการใหญ่  ได้มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่เกษียณอายุงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
    ………………………………………………………………………………………………….   
      ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่   ประธานกรรมการดำเนินการ  และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
    .................................................................................................... 
 
   
  พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ    นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย  เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562  

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
    .................................................................................................... 
 
   
  แสดงความยินดีกับ นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ คนใหม่

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้ไปมอบแจกันดอกไม้  เพื่อแสดงความยินดีกับ นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
    ....................................................................................................   
   
  พิธีวางศิลาฤกษ์ ที่ทำการใหม่ บริษัทไทยเดลมาร์ จำกัด (ประเทศไทย)

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ของบริษัทไทยเดลมาร์ จำกัด (ประเทศไทย) 

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
    ....................................................................................................   
   
  สวัสดีปีใหม่ 2562  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้ไปมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้แก่ นายสุรินทร์ วทัญญู  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
    ....................................................................................................
 
   
  สวัสดีปีใหม่ 2562 สหกรณ์สมาชิก

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด   ได้ไปมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้แก่ สหกรณ์สมาชิก เพื่อเป็นการขอบคุณสหกรณ์สมาชิกที่ได้ใช้บริการและสั่งซื้อสินค้าจากชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
    ....................................................................................................
 
   
  สวัสดีปีใหม่ 2562  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้ไปมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
    ....................................................................................................
 
        สดงความยินดีกับ ผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

นายสมชาย ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ และคณะ  เข้าพบ นายสุรินทร์ วทัญญู  ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  เพื่อมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
    ....................................................................................................
 
   
  กฐินสามัคคี  ประจำปี 2561

นางแสงทอง  นิลจรัส  กรรมการและเหรัญญิก  นำที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ  และเจ้าหน้าที่ของชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561  ทอดถวาย  ณ วัดบ้านใหม่สามัคคี

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
    ....................................................................................................    
      งานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี

นายสมชาย ทองพันธ์อยู่ ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
    ....................................................................................................   
      ต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
    ....................................................................................................   
      โครงสร้าง “การเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์ในกรุงเทพมหานคร ปี 2561”

นางอรอนงค์  อระวีพร   ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการตลาด  เป็นผู้แทน ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์ในกรุงเทพมหานคร ปี 2561”  ในวันที่ 21 กันยายน 2561

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
    ....................................................................................................    
   
  ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม  เคยูโฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
    ....................................................................................................   
      ชรสท. ประชุมหารือ “แนวทางการรวมซื้อเพื่อลดต้นทุนสินค้า” ร่วมกับสหกรณ์สมาชิก

ชรสท. ได้เชิญแกนนำของร้านสหกรณ์ จำนวน 15 สหกรณ์  อาทิ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด  ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด  ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ฯลฯ
 

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
    ....................................................................................................
 
   
  สสท.จัดเสวนาทางวิชาการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดการเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ อลงกรณ์ฟาร์ม แอนด์  รีสอร์ท  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

 
....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
     ....................................................................................................
 
   
  ชรสท.เยี่ยมเยือนสมาชิก

นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต  ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 และเจ้าหน้าที่ ชรสท. ไปเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน ร้านสหกรณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำกัด  จังหวัดนครนายก 
 

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
    ....................................................................................................
 
   
  โครงการสัมมนา “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนแผนงาน ประจำปี 2562

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.) ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนา “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนแผนงาน ประจำปี 2562 

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
     ....................................................................................................
 
   
  เปิดร้าน MINI CO-OP  สาขาโรงพยาบาลปิยะเวท

นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการ  ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธิีเปิดร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด MINI CO-OP  สาขาโรงพยาบาลปิยะเวท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
     ....................................................................................................
 
   
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด  ฉลองเปิดอาคารศูนย์กระจายสินค้า

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ฉลองเปิดอาคารศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และโรงอบ ลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาด 60 ตัน/วัน

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
     ....................................................................................................
 
   
  วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย และได้ ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

....[รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
     ....................................................................................................   
   
  ครบรอบวันสถาปนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบ 66 ปี

นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต ประธานกรรมการ ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 66 ปี

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
     ....................................................................................................
 
      ครบรอบ 31 ปี สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด

ายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  และเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด  ดำเนินกิจการครบรอบ 31 ปี

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
     ....................................................................................................
 
      ต้อนรับสหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม จำกัด

ายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่   ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม จำกัด  จังหวัดอำนาจเจริญ

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
     ....................................................................................................   
   
  ยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนนทบุรี จำกัด

ายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ได้ไปเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนนทบุรี จำกัด  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560

 
     ....................................................................................................
 
      สวัสดีปีใหม่ 2561

นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต ประธานกรรมการดำเนินการ นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำหน้าที่กำกับดูแล

 
     ....................................................................................................
 
      เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ผู้ตรวจสอบกิจการ  เจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561  เมื่อวันที่ 14  มกราคม 256

 
     ....................................................................................................   
      กฐินสามัคคี ประจำปี 2560

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ วัดโคกสุข จังหวัดลพบุรี  โดยมีคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ของชุมนุมร้านสหกรณ์ มียอดเงินบริจาคร่วมทำบุญ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ประมาณ 130,000 บาท

 
     ....................................................................................................
 
   
  เยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกั

นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ของชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เข้าพบและเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
 
 
     ....................................................................................................   
   
 
แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 

นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการ ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
 
 
     ....................................................................................................
 
   
 
ร่วมพิธีเปิดโรงงานกรุงเทพพลาสติก (ประเทศไทย) จำกั
 

นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  และคณะเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมพิธีเปิดโรงงานกรุงเทพพลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด  เขตอ้อมน้อย  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
 
 
     ....................................................................................................
 
   
 
แสดงความยินดี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


นายเอกสิต  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ 
 
 
     ....................................................................................................
 
      โครงการเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์สมาชิ

นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต ประธานกรรมการ นำคณะกรมการและเจ้าหน้าที่ ของชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์สมาชิก ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด
 
 
     ....................................................................................................
 
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด


ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด 
ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 
ณ ห้องประชุม พันธูมดิษยมณฑล 
เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 


    ....................................................................................................  
 งาน Cooperative 2017

นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต ประธานคณะดำเนินการร่วมโครงการสัมมมนาวิชาการแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม....[รายละเอียดเพิ่มเติม]                     
....................................................................................................
ประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ  จำกัด

นาย เอกสิทธิ์ วังภูสิต และ นาย มาโนช ภู่ระยับ
ผู้จัดการร้านชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด....[รายละเอียดเพิ่มเติม]

     ...................................................................................................  
โครงการสัมนาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

นาย เอกสิทธิ์ วังภูสิต ประธานคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่39 และเจ้าหน้าที่ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัดและ นาย คีตวุฒิ นับแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

....[รายละเอียดเพิ่มเติม]
     ...................................................................................................  
      รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในโอกาสที่บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ดำเนินงานมาครบ 22 ปี ได้จัดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ชุมุนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ประเภท สหกรณ์ผู้ใช้บริการต่อเนื่อง 19 ปี  

 
 
... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
     
 
     
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  นำคณะเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาการสหกรณ์ไทย  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560  

 
 
... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
     
     
านสหกรณ์รวมใจ 100 ปี สหกรณ์ไทย
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  และคณะเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมงานสหกรณ์รวมใจ 100 ปี สหกรณ์ไทย โดยมีพิธีอุปสมบทหมู่พระ จำนวน 12 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

  
 
... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

จ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560 

  
 
... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
     
 

 
 
รสท. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวาย รัชกาลที่ 9
ายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  และคณะเจ้าหน้าที่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวาย  รัชกาลที่  9 โดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ  

 
... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
       
     
เยี่ยมเยือนสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและเจรจาธุรกิจกับคณะผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด  

 
... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
     
 
     
เยี่ยมเยือนเครือข่ายสหกรณ์
นายมาโนช   ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ได้ไปเยี่ยมเยือนสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดนนทบุรีที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
     
 
     
เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ไปเยี่ยมเยือนร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560   

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
     
 
     
ชรสท.ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพลพระสงฆ์ ในโอกาสครบรอบกำหนดสตมวาร (100 วัน)

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สำนักงานเลขานุการกรม 
กลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพลงพระสงฆ์
 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
     
 
     
ขอคำแนะนำการดำเนินงานสหกรณ์ กับ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เข้าพบเพื่อหารือและขอคำแนะนำการดำเนินงานของ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  กับ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
   
 
     
สวัสดีปีใหม่ 2560 สหกรณ์สมาชิก
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.) ได้มอบกระเช้าปีใหม่ 2560  และข้าวไรซ์เบอร์รี่   ในโครงการช่วยชาวนาไทย  ตามนโยบายของรัฐบาล  ให้แก่สหกรณ์สมาชิกและลูกค้า 
  
 
     
 
       
ประชุมคณะทำงานจัดงานครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
นายมาโนชภู่ระยับผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมเป็นคณะทำงานจัดงานครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทยได้มีการประชุมคณะทำงานฯครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559         

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
       
     
รับมอบกรมธรรม์โครงการสวัสดิการฯ จากบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
นายมาโนชภู่ระยับผู้จัดการใหญ่ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เป็นตัวแทนรับมอบกรมธรรม์ โครงการประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์       

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
       
     
ชรสท. บริจาคน้ำดื่ม ตราโคออปร่วมกับขบวนการสหกรณ์ เพื่อบริการประชาชน 
นายมาโนชภู่ระยับผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.) ได้มอบน้ำดื่มตราโคออปจำนวน 100 แพ็คให้กับ นายเกียงไกรขำอินทร์รักษาการ ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย     
         
 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
       
     
กฐินสามัคคี ประจำปี 2559
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัดได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ทอดถวาย ณ วัดหัวดอนอำเภอพระธาตพนมจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่22 ตุลาคม 2559           

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
       
     
ครบรอบ 51 ปี ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
นายมาโนชภู่ระยับผู้จัดการใหญ่ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 51 ปี ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด     
... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
       
     
โครงการปลูกป่า
โครงการ “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่”  และกิจกรรม “ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน”
เครือข่ายสหกรณ์ พื้นที่ 2 ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมโครงการ “ขบวนการสหกรณ์ ร่วมใจทำดี”

... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
     
 
     
ถวายพระพรในหลวง

นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ  นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  และเครือข่ายสหกรณ์สมาชิก ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามในสมุดเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


... [รายละเอียดเพิ่มเติม]  
 
       
   
 
ชสค.เยี่ยมเยือน ชรสท.

นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ  พร้อมด้วย นายสุรพงษ์  แว่นแก้ว  กรรมการและเหรัญญิก  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ นายสุภาพ  จันทร์ภิรมย์  ประธานกรรมการดำเนินการ
 

... [รายละเอียดเพิ่มเติม] 
 
     
 
 
   
 
ต้อนรับ ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยฯ 

นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ  ได้ให้การต้อนรับ นายปวิช  หิรัญภาษณ์  ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำกัด

   

 
     
 
   
   
ชรสท.เยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ย บริษัท ไอออนิค จำกัด

นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.) เยี่ยมมชมและศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ย ของ บริษัทไอออนิค จำกัด  
   
 
     
 
         
ชรสท. นำเครือข่ายสหกรณ์สมาชิก เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  ประธานกรรมการดำเนินการ นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 และเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
   
 
     
 
   
  ชรสท.เยี่ยมเยือนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุน 

นายปราโมทย์  ธัญญะคุปต์  กรรมการและเลขานุการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
   
 
     
 
   
  สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558  
   
 
 
     
 
   
  การจัดแสดงสินค้า  “ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์”

นายปราโมทย์  ธัญญะคุปต์  กรรมการและเลขานุการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่ 
 ได้ร่วมประชุมสัมมนาโครงการศูนย์กระจายสินค้า และร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงสินค้าสหกรณ์  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
   
 
     
 
   

  โครงการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์ร้านค้า

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ร้านค้า
   

 
     
 
   
  เยี่ยมเยือนสหกรณ์สวนป่าอำเภอโขเจียม จำกัด

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  นำคณะเดินทางไปเยี่ยมเยือนและติดตามการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุน
   
 
     
 
   

  โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุน กับ องค์การสหกรณ์แห่งชาติ  ประเทศมาเลเซีย 

โดยร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU  และจัดแสดงสินค้า   ณ รัฐเซลังงอ  เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2557      
 
     
 
   
  เยี่ยมเยือนสมาชิกโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเงินทุนระหว่างสหกรณ์  จ.เพชรบูรณ์  และ จ.เลย

นายปราโมทย์  ธัญญะคุปต์  กรรมการ/เลขานุการ  และนายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ได้ไปเยี่ยมเยือนสมาชิกโครงการ...     
 
     
 
   

  มอบกระเช้าปีใหม่ 2558

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ  นำคณะไปมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่  2558 
      
 
 
     
 
   
  เยี่ยมเยือนสมาชิก สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการ  นำคณะไปเยี่ยมเยือน สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด 
      
 
 
     
 
   

  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558

นายมาโนช  ภู่ระยับ  ผู้จัดการใหญ่  ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  มอบของขวัญและเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ประจำปี 2558  
    
 
     

 
   
   เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ได้เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด   โดยคณะผู้บริหารของทั้ง 2 สหกรณ์   ได้ร่วมหารือแนวทางการทำธุรกิจผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)    
 
   


 
   
   ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อสมาชิก

ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  ได้จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อสมาชิก ระหว่างวันที่ 6 – 10  ตุลาคม 2557  ณ บริเวณหน้าร้านสหกรณ์ฯ  
 
   


 

 
 
เยี่ยมเยียนสหกรณ์สมาชิก

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านระบบโปรแกรมช่วยบริหารจัดการงานร้านสหกรณ์ กับคณะผู้บริหารสหกรณ์ของร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด  
 
     

 
   
 
การประชุมองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศภูมิภาพเอเชียและแปซิฟิก (ICA)

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมสังเกตการณ์องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ภูมิภาพเอเชียและแปซิฟิก  
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
     


 
   
 
เปิดที่ทำการใหม่ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด
  
นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  กรรมการและเหรัญญิก
นำคณะเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จำกัด มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 66 ปี และเปิดที่ทำการ ร้านสหกรณ์กลาโหม
จำกัด แห่งใหม่ที่ ถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
   
 
   
 
เยี่ยมเยือนร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
 
น.อ.(พิเศษ)หญิง วารุณี  มงคลฤดี  รองประธานกรรมการ
คนที่ 2  นำคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของ
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก  ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
   
 
   
ร้านสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557
ประเภทร้านสหกรณ์ 3 แห่ง ได้แก่ ร้านสหกรณ์
จังหวัดตราด จำกัด  ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด
และ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
   
 
   
งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2557

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ประธานกรรมการดำเนินการ
นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์
แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า
สหกรณ์ ปี 2557 จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2557
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
     
   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์การเกษตร
ปะนาเระ จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรสายบุรี 
จำกัด  จังหวัดปัตตาน

นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่   ประธานกรรมการดำเนินการ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ชุมนุมร้านสหกรณ์
แห่งประเทศไทย จำกัด  ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
และสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
     
     
 
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

ได้ไปสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนประมาณการธุรกิจ ปี 2557-2558  ระหว่างวันที่ 30,31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมฟาร์มเฮ้าท์ โฮเต็ล จังหวัดระนอง 
... [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
     
   
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 1