Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
     
 
 
     
   
 
 
     
     
สั่งพิมพ์/Print
 
» ฝ่ายจัดการ
     
 
โครงสร้างเจ้าหน้าที่
 
 
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
     
 
     
   
มาโนช  ภู่ระยับ
ผู้จัดการใหญ่
 
           
 
กัญญา ธีระพงษ์สวัสดิ์
 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
 
อรอนงค์  อระวีพร
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการตลาด
           

   

จรรยา   พิมพ์มหา
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
 
กนิษฐา  อุ่นคำ
เจ้าหน้าที่บัญชี
 
อภิชญา   แก้วกัญญา
 
เจ้าหน้าที่ธุรกิจการตลาด
 
 
 
     

     
สุวรรณ   นาคศรีเมก
เจ้าหน้าที่วางบิลเก็บเงิน
 
อำนวย  สีดา
เจ้าหน้าที่ขับรถ
 
พีรพัฒน์  กุลรัตนธรรม
เจ้าหน้าที่ขับรถ

           
       
บุญชอบ  ฝ่าพิมาย
เจ้าหน้าที่ขนส่ง 
 
สุริยา  ตีชัยสงค์
เจ้าหน้าที่ขนส่ง 
 
วิจิตร  ตีชัยสงค์
เจ้าหน้าที่ขนส่ง 
ประพันธ์  วงค์ดวงผา
เจ้าหน้าที่บริการ

 
     
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 14