Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
สั่งพิมพ์/Print
 
» ฝ่ายจัดการ
     
 
โครงสร้างเจ้าหน้าที่ 
 
 
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
     
 
     
     
   อรอนงค์  อระวีพร
รองผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการ

 
       
กนิษฐา  อุ่นคำ
เจ้าหน้าที่บัญชี
รักษาการ เจ้าหน้าที่
ธุรกิจการตลาด

สายรุ้ง รุ่งสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
จรรยา   พิมพ์มหา
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
อภิชญา   แก้วกัญญา
 
เจ้าหน้าที่ธุรกิจ
การตลาด
รักษาการ เจ้าหน้าที่
การเงิน


    
สุวรรณ   นาคศรีเมก
เจ้าหน้าที่วางบิลเก็บเงิน
อำนวย  สีดา
เจ้าหน้าที่ขับรถ
พีรพัฒน์  กุลรัตนธรรม
เจ้าหน้าที่ขับรถ
บุญชอบ  ฝ่าพิมาย
เจ้าหน้าที่ขนส่ง 
       

 
   สุริยา  ตีชัยสงค์
    เจ้าหน้าที่ขนส่ง


 
     
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 14