Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
     
 
 
     
   
 
 
     
     
 
» สหกรณ์สมาชิก
     
 
ทะเบียนสหกรณ์สมาชิก ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
 
ณ  31 มีนาคม 2559
 
   จำนวน  133  สหกรณ์  
 
ลำดับ
เลขที่
ใบหุ้น 
เลขที่สมาชิก
รายชื่อสมาชิก
1   001
ร้านสหกรณ์ พระนคร จำกัด
2   002
ร้านสหกรณ์ พัฒนา จำกัด
3   003
ร้านสหกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
4   004
ร้านสหกรณ์ อยุธยา จำกัด
5   005
ร้านสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา จำกัด
6   006
ร้านสหกรณ์ กลาโหม จำกัด
7   008
ร้านสหกรณ์ จังหวัดตราด จำกัด
8   009
ร้านสหกรณ์ ลำปาง จำกัด
9   010
ร้านสหกรณ์ นราธิวาส จำกัด
10   011
ร้านสหกรณ์ สิงห์บุรี กัด
11   012
ร้านสหกรณ์ จันทบุรี จำกัด
12   014
สหกรณ์บริการ อำเภอสองพี่น้อง จำกัด
13   015
ร้านสหกรณ์ ชุมพร จำกัด
14   017
ร้านสหกรณ์ อำเภอบัวใหญ่ จำกัด
15   018
ร้านสหกรณ์ การค้าปราจีนบุรี จำกัด
16   019
ร้านสหกรณ์ ปากเกร็ด จำกัด
17   020
ร้านสหกรณ์ เกาะสมุย จำกัด
18   021
ร้านสหกรณ์ สนามคลี  จำกัด
19   022
ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด
20   023
ร้านสหกรณ์ สระบุรี  จำกัด
21   024 ร้านสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต จำกัด
22   026 ร้านสหกรณ์ การศึกษาปราจีนบุรี จำกัด
23   027 ร้านสหกรณ์ สกลนคร จำกัด
24   029 ร้านสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำกัด
25   032 ร้านสหกรณ์ สงขลา จำกัด
26   033 ร้านสหกรณ์ บางใหญ่ จำกัด
27   034 ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
28   037 ร้านสหกรณ์ ลพบุรี จำกัด
29   038 ร้านสหกรณ์ โพธาราม จำกัด
30   039 ร้านสหกรณ์ นครศรีธรรมราช จำกัด
31   040 ร้านสหกรณ์ นครเชียงใหม่ จำกัด
32   041 ร้านสหกรณ์ พัทลุง จำกัด
33   042 ร้านสหกรณ์ พายัพ จำกัด
34   043 ร้านสหกรณ์ หนองแขม จำกัด
35   046 ร้านสหกรณ์ บางเลน จำกัด
36   047 ร้านสหกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
37   049 ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำกัด
38   050 ร้านสหกรณ ตำรวจนราธิวาส จำกัด
39   051 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จำกัด
40   054 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ จำกัด
41   055 ร้านสหกรณ์ อุดรธานี  จำกัด
42   056 ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
43   058 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนคร จำกัด
44
  061 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำกัด
45   064 ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จำกัด
46   066 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จำกัด
47   067 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยครูสกลนคร จำกัด
48   068 ร้านสหกรณ์ ไทยสมุทร จำกัด
49   069 ร้านสหกรณ์ เกษตรสุโขทัย จำกัด
50   071 ร้านสหกรณ์ ระยอง จำกัด
51   072 ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทร์วิโรฒองค์รักษ์ จำกัด
52   074 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จำกัด
53   076 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำกัด
54   077 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จำกัด
55   078 ร้านสหกรณ์ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ จำกัด
56   079 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จำกัด
57   080 ร้านสหกรณ์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
58   081 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จำกัด
59   083 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคราชสีมา จำกัด
60   084 ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด
61   086 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จำกัด
62   087 ร้านสหกรณ์ พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด
63   088 ร้านสหกรณ์ ค่ายภาณุรังษี จำกัด
64   089 ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำกัด
65   090 ร้านสหกรณ์ เทเวศร์ จำกัด
66   091 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จำกัด
67   092 สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด
68   093 ร้านสหกรณ์ กองบิน 4 จำกัด
69   094 ร้านสหกรณ์ ศูนย์สงครามพิเศษ จำกัด
70   095 ร้านสหกรณ์ โรงพยาบาลแพร่ จำกัด
71   096 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำกัด
72   097 ร้านสหกรณ์ โรงพยาบาลนครนายก จำกัด
73   098 ร้านสกหรณ์ ตำรวจตระเวณชายแดน จำกัด
74   099 ร้านสหกรณ์ สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จำกัด
75   100 ร้านสหกรณ์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จำกัด
76   102 ร้านสหกรณ์ ค่ายธนะรัชต์ จำกัด
77   103 ร้านสหกรณ์ โรงพยาบาลเบตง จำกัด
78   104 ร้านสกหรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จำกัด
79   105 ร้านสหกรณ์ กองทัพภาคที่ 4 จำกัด
80   106 ร้านสหกรณ์ เกษตรศาสตร์ จำกัด
81   107 ร้านสหกรณ์ ยูเนี่ยน - บางปะกง จำกัด
82   108 ร้านสหกรณ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด
83   110 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จำกัด
84   111 ร้านสหกรณ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด
85   112 ร้านสหกรณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
86   113 ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
87   114 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ จำกัด
88   134 ร้านสหกรณ์ ทหารปืนใหญ่ลพบุรี จำกัด
89   135 ร้านสหกรณ์ ยูเนี่ยน จำกัด
90   136 ร้านสกหรณ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด
91   137 ร้านสหกรณ์ ไทยออลย์ จำกัด
92   138 ร้านสหกรณ์ ซิเมนต์แก่งคอย จำกัด
93   139 ร้านสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำกัด
94   140 ร้านสหกรณ์ สถาบันราชภัฎพระนคร จำกัด
95   142 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จำกัด
96   144 ร้านสหกรณ์ ครูประถมศึกษาลาดยาว จำกัด
97   145 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จำกัด
98   146 ร้านสหกรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จำกัด
99   148 ร้านสหกรณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำกัด
100   149 ร้านสหกรณ์ ศูนย์การบินทหารบก จำกัด
101   150 ร้านสหกรณ์ ยูเนี่ยน - บางชัน จำกัด
102   151 ร้านสหกรณ์ โรงเรียนการบิน จำกัด
103   152 สหกรณ์การเกษตร บางน้ำเปรี้ยว จำกัด
104   153 ร้านสหกรณ์ ธกส. จำกัด
105   154 ร้านสหกรณ์ กลุ่มเยื่อและกระดาษ จำกัด
106   155 ร้านสหกรณ์ กาญจนบุรีพาณิชย์ จำกัด
107   156 ร้านสหกรณ์ กรป.กลางช่องเขาขาด จำกัด
108   157 ร้านสหกรณ์ ขนส่ง จำกัด
109   158 สหกรณ์การเกษตร บ้านนา จำกัด
200   159 ชุมนุมสหกรณ์อาชีวศึกษา จำกัด
201   160 สหกรณ์บริการ ตลาดเพื่อชุมชนบางแตน จำกัด
202 701 161 สหกรณ์ร้านค้า นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จำกัด
203 702 162  ร้านสหกรณ์ พนักงานมิตซูมิชิมอเตอร์ จำกัด
204 706 163 สหกรณ์บริการ แท็กซี่สยาม จำกัด
205 705 164 ร้านสหกรณ์ ยูเนี่ยน - บางปู จำกัด
206 709 165 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โพธิ์แก้ว จำกัด
207 722 166 สหกรณ์การเกษตร ศรีเทพ จำกัด
208 721 167 สหกรณ์ชุมชนบ้านฝาง จำกัด
209 720 168 สหกรณ์การเกษตร วังสะพุง จำกัด
210 719 169 ชุมนุมสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำกัด
211 718 170 สหกรณ์บริการ ครูจังหวัดขอนแก่น จำกัด
212 730 171 สหกรณ์การเกษตร บ้านเขว้า จำกัด
123 748 172 สหกรณ์การเกษตร ท่าแดง จำกัด
124 479 173 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. จำกัด
125 751 175 สหกรณ์การเกษตร ศรีบุญเรือง จำกัด
126 752 176 สหกรณ์การเกษตร ภูเขียว จำกัด
127 754 177 สหกรณ์การเกษตร วิเชียรบุรี  จำกัด
128 755 178 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินละหานทรายลำจังหัน จำกัด
129 760 179 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำกัด
130 761 180 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นนทบุรี จำกัด
131 762 181 สหกรณ์การเกษตร เสนางคนิคม จำกัด
132 763 182 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ จำกัด
 133 764 183  ร้านสหกรณ์ โรงพยาบาลลำปาง จำกัด
 
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 25