Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
เยี่ยมเยือนร้านสหกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จำกัด
 
     
 
 
     
  น.อ.(พิเศษ)หญิง วารุณี มงคลฤดี  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 นำคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานร้านสหกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 20