Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
 
     
   
 
 
     
     
 
» ข่าวสารสหกรณ์การเกษตร
     
 
การประชุมองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศภูมิภาพเอเชียและแปซิฟิก (ICA)
 
     
 

 
     
      คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด 
ได้ร่วมสังเกตการณ์องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ภูมิภาพเอเชียและแปซิฟิก  โดยมี
นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต  กรรมการ/เหรัญญิก ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  และ
นายเจนวิทย์   อภิชัยนันท์ที่ปรึกษา  ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำกัด   
เป็นผู้แทนร้านสหกรณ์ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557  ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  ในการประชุม มีผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์  มาเลเซีย บรูไน  ฟิลิปินส์  อินโดนีเซีย  ญี่ปุ่น เกาหลี  และประเทศไทย  เข้าร่วมประชุม  โดยมีเนื้อหาสาระการประชุมเกี่ยวความร่วมมือในการพัฒนาร้านสหกรณ์ในสถานศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อมูลระหว่างสหกรณ์ในแต่ละประเทศและร่วมกิจกรรมอภิปรายระหว่างนักศึกษา  
ในวันที่ 19 กันยายน 2557  คณะได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับร้านสหกรณ์ ณ Udayana  Umiversity  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในระดับแนวหน้าของบาหลี   และ  จากนั้นได้ไปเยี่ยมชม STIKOM Bali Campus เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศิลปะและการแสดง  และศึกษาดูงานร้านสหกรณ์ในสถาบันการศึกษา ณ โรงเรียน SMA3  ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของ  เมืองบาหลี   

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
 
 
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
 
 
 
     
Current Pageid = 27