0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประจำปี 2566

โดย admin 2
 วันที่ 24 ก.ค. 2566 10:03 น.
 12766
23 กรกฎาคม 2566 รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้มสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  ร่วมพิธีสงฆ์ และวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในฐานะทรงเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งสหกรณ์  ณ ลานพิธีหน้าอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร