0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 19/2565-2566

โดย admin 2
 วันที่ 24 ก.ค. 2566 10:10 น.
 7729
23 กรกฏาคม 2566 รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 19/2565-2566 ณ  ห้องประชุม ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ โดยมีวาระรับทราบผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2566  รายงานการตรวจสอบกิจการ และพิจารณาจัดเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีนายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พิ้นที่ 2 เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์