0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร จำกัด

โดย admin 2
 วันที่ 31 ต.ค. 2566 14:13 น.
 381
26 ตุลาคม 2566 ผศ.สาธิต  เจริญฉิม ประธานกรรมการ และนายสนธยา  แตงโม กรรมการและเหรัญญิก ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร จำกัด  มาเยี่ยมยืนและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ โดยชุมนุมร้านสหกรณ์ ฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่าย กาแฟเขาทะลุ กาแฟชุมพร โดยได้ทำหน้าที่กระจายสินค้าให้แก่เครือข่ายสหกรณ์และผู้สนใจทั่วไป