0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 (สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2567)

โดย admin 2
 วันที่ 13 ธ.ค. 2566 15:38 น.
 234
13 ธันวาคม 2566 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 (สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2567) เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องแมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.สาธิต เจริญฉิม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ในการนี้ ที่ประชุมใหญ่ฯ มีมติอนุมัติแผนงานการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2566