0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

เข้าพบคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

โดย admin 2
 วันที่ 20 ก.พ. 2567 10:47 น.
 362
16 ก.พ.67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต เจริญฉิม ประธานกรรมการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และผู้แทนร้านสหกรณ์ทั่วประเทศ ได้ยื่นหนังสือแก่นายศักดินัย นุ่มหนู ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการร้านสหกรณ์ ณ สำนักงาน คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รัฐสภา