0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

ข้าวตราทุ่งกุลาฟาร์ม 5 กก.

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์/ร้านค้า
11938
฿ 1,900.00
ข้าวตราทุ่งกุลาฟาร์ม 5 กก. (1กระสอบ/ 10 ถุง) ราคาหน่วยย่อย 190.00 บาท ราคาหน่วยใหญ่ 1,900.00 บาท