0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

เข้าร่วมอบรมโครงการ " THINK & DO TOGETHER การบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน ”

โดย admin 2
 วันที่ 27 ก.พ. 2567 10:23 น.
 966
20 กุมภาพันธ์ 2567  ผศ.สาธิต  เจริญฉิม  ประธานกรรมการ  นายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และนางอรอนงค์ อระวีพร ผู้จัดการ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  เข้าร่วมอบรมโครงการ " THINK & DO TOGETHER  การบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน ” รุ่นที่ 2  จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และการควบคุมภายในแก่สหกรณ์  โดยบูรณาการสร้างความร่วมมือ 5 ประสาน ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) ทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนแผนสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์