0-2941-3078-9 ccft.thai@gmail.com

เยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ ร้านสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จำกัด

โดย admin 2
 วันที่ 5 มี.ค. 2567 15:43 น.
 1488
29 กุมภาพันธ์ 2567  ผศ.สาธิต  เจริญฉิม  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และผู้จัดการ  ได้เยี่ยมเยือน ร้านสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จำกัด  โดยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินธุรกิจและสภาพปัญหาของสหกรณ์สมาชิก เพื่อรวบรวมปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป